REGULAMIN DLA SPRZEDAWCÓW W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MOTOGER.PL

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług dla Sprzedawców drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.motoger.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem Internetowym“) przez Przemysława Bazanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Studio Kreacja Przemysław Bazanowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem Grottgera 15/11, 63 – 100 Śrem, NIP 7851746559, REGON 301587920 (,,Usługodawca“).
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  • poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@motoger.pl,
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.motoger.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługodawca.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu motoger.pl (dalej również jako: ,,Regulamin dla Użytkowników“), dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Użytkowników, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.§2

DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Użytkowników, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Panel Sprzedawcy - przydzielona danemu Sprzedawcy część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych czynności w Serwisie;

Sprzedawca - Użytkownik, będący Przedsiębiorcą prezentujący i oferujący Produkty do Sprzedaży w Sklepie Użytkownika w ramach platformy Serwisu;

Sklep/Sklep Sprzedawcy – przydzielona danemu Sprzedawcy część Serwisu, w ramach której prezentuje on oferowane przez niego do sprzedaży Produkty lub usługi, zgodnie ze specyfiką Serwisu;

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu dla Sprzedawcy zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą;

Abonament – płatna, czasowa Usługa w ramach której Użytkownik zarejestrowany otrzymuje dostęp do wszystkich Usług i funkcjonalności Serwisu, w tym może korzystać w pełni z Panelu Sprzedawcy, kontaktować się z innymi Użytkownikami, odpowiadać na zamieszczane przez nich Zapytania oraz prowadzić Sklep w Serwisie;

Cennik – ustalone przez Usługodawcę opłaty za zakup Abonamentu pozwalającego na korzystanie przez Użytkowników zarejestrowanych ze wszystkich Usług dostępnych w Serwisie. Ceny wyświetlane w Serwisie są cenami brutto;

Regulamin – niniejszy dokument.§3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Sprzedawcom rozpoczęcie współpracy, w zakresie której Sprzedawca może za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu prowadzić swój Sklep.
 2. Usługodawca może oferować Sprzedawcom inne odpłatne Usługi w tym polegające na promowaniu i reklamie ich Sklepów, zgodnie z ofertą prezentowaną w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w Regulaminie dla Użytkowników.
 4. Utworzenie i prowadzenie sklepu w Serwisie oraz uaktywnienie Panelu Sprzedawcy następuje po rejestracji Sprzedawcy w Serwisie.
 5. Rejestracja w Serwisie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  • wypełnienia formularza zgłoszeniowego w Serwisie.
  • przejścia pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę.
 6. W chwili spełnienia ostatniego z warunków, o których mowa w ppkt.5 Sprzedawca rozpoczyna korzystanie z Usług Serwisu, a Usługa prowadzenia Sklepu zostaje aktywowana. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. W okresie pierwszych 30 dni po Rejestracji Sprzedawca bezpłatnie korzysta z wszystkich funkcjonalności Panelu oraz Sklepu. Po upływie 30 dni od Rejestracji poszczególne funkcjonalności Panelu oraz Sklep zostają dezaktywowane. Szczegółowe zasady przedłużania prowadzenia Sklepu oraz Panelu Sprzedawcy poprzez wykup usługi Abonament określa punkt V – Abonament.
 7. Zakazane jest prezentowanie przez Sprzedawcę jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Sprzedawcę nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany do podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Usługodawca może zobowiązać Sprzedawcę do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Sprzedawcy o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.
 11. Wszelkich czynności w imieniu Sprzedawcy w ramach Serwisu mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 12. Sprzedawca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmian dotyczących treści zamieszczonych w Panelu oraz Sklepie Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a w szczególności oznaczeń, logotypów czy znaków towarowych, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia prawa, postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów czy praw osób trzecich.
 14. Sprzedawca jest zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia sprzedaży w sposób zgody z prawem, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 15. Sprzedawca jest zobowiązany do zamieszczenia w Sklepie zgodnych z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem, informacji o warunkach sprzedaży, w szczególności informacje o:
  • danych identyfikujących przedsiębiorcę, w tym adresie jego przedsiębiorstwa oraz adresie do reklamacji,
  • sposobach i ograniczeniach dostawy,
  • cenach brutto Produktów,
  • uprawnieniu do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz procedurze w przypadku takiego odstąpienia,
  • procedurze reklamacyjnej w tym również pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 16. Sprzedawca jest zobowiązany do prowadzenia sprzedaży w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również przyjmowania i rozpatrywania reklamacji czy odstąpień od umowy Klientów, w tym również tych przekazanych mu przez Usługodawcę, jak również wypełnienia ciążących na nim obowiązków wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych.§4

USŁUGA PROWADZENIA SKLEPU

 1. Sprzedawca umieszcza w Sklepie swój logotyp, zdjęcie, opis Sklepu lub inną treść, pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Sprzedawcom zawieranie z Użytkownikami Serwisu umów sprzedaży, zgodnie z treścią informacji podanych przez Sprzedawcę w Serwisie oraz na zasadach ustalonych przez strony za pomocą Serwisu.
 3. Sprzedawca może w ramach Sklepu prezentować informacje na temat oferowanych Produktów.
 4. Informacje prezentowane przez Sprzedawcę stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Użytkownicy Serwisu składają Sprzedawcy Zapytania o część. (dalej „Zapytanie”)
 6. Usługodawca przesyła Zapytania Użytkownika do Sprzedawcy za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Sprzedawca może otrzymywać powiadomienie o wpłynięciu Zapytania Użytkownika e-mailowo bądź poprzez Panel Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca w odpowiedzi na Zapytanie Użytkownika może, korzystając z Panelu Sprzedawcy, udzielić na nie odpowiedzi w postaci wiadomości tekstowej skierowanej do Użytkownika z prośbą o doprecyzowanie Zapytania, przesłać Użytkownikowi ofertę dotyczącą poszukiwanej przez niego części bądź odrzucić Zapytanie. W tym celu Sprzedawca wybiera odpowiedni przycisk w Panelu Sprzedawcy. Oświadczenie Sprzedawcy jest przesyłane Użytkownikowi z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu.
 8. W przypadku przyjęcia Oferty Użytkownika w momencie przekazania oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu jego Oferty zawarta zostaje między Użytkownikiem a Sprzedawcą Umowa sprzedaży Produktów wskazanych w zamówieniu.
 9. Usługodawca nie jest stroną Umowy sprzedaży, udostępnia wyłącznie infrastrukturę Serwisu w celu wymiany między stronami wzajemnych informacji i oświadczeń woli. Klient zawierający Umowę Sprzedaży wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę sprzedaży) ze Sprzedawcą.
 10. Sprzedawca jest zobowiązany do wskazania w swoim Sklepie internetowym, bądź przekazania w treści odpowiedzi na Zapytanie, informacji o cenach Produktów.
 11. Użytkownicy dokonują płatności za Produkty zamówione u Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w Sklepie tego Sprzedawcy. Usługodawca nie jest pośrednikiem płatności, ani nie uczestniczy w przekazywaniu płatności pomiędzy Użytkownikami, a Sprzedawcą.
 12. Dostawa produktów objętych zamówieniem następuje zgodnie z zasadami opisanymi w Sklepie Sprzedawcy.§5

ABONAMENT

 1. W okresie pierwszych 30 dni po Rejestracji Sprzedawca bezpłatnie korzysta z wszystkich funkcjonalności Panelu oraz Sklepu. Po upływie 30 dni od Rejestracji poszczególne funkcjonalności Panelu oraz Sklep zostają dezaktywowane, w szczególności Sprzedawca nie może odpowiadać na Zapytania o część, prezentować w Sklepie informacji o oferowanych produktach oraz kontaktować się z Użytkownikami za pomocą infrastruktury Serwisu.
 2. Korzystanie z pełni dostępnych w Serwisie Usług wymaga zakupu Abonamentu.
 3. Abonament jest czasową Usługą płatną zgodnie z ofertą zamieszczoną w Cenniku.
 4. W celu zakupu Abonamentu Użytkownik wypełnia formularz Zamówienia.
 5. Zakup Abonamentu wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
  • założenia Konta w Serwisie;
  • wypełnienia formularza Zamówienia;
  • akceptacji Regulaminu;
  • oświadczenia o zapoznaniu się z treścią pouczenia o prawie odstąpienia od umowy;
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na spełnienie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • dokonaniu płatności wynagrodzenia za Abonament, w wysokości określonej według zasad płatności wskazanych każdorazowo w Cenniku.
 6. Każda ze Stron umowy o świadczenie Usługi Abonament może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: kontakt@motoger.pl.
 7. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca wyłącza funkcjonalności Konta danego Sprzedawcy uzależnione od posiadania Abonamentu.
 8. Ceny Abonamentu są podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 9. Użytkownik dokonuje płatności za Abonament korzystając z płatności elektronicznych (realizacja Usługi rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia, niezwłocznie po otrzymaniu przez niego informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
 10. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za usługę Abonament. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.§6

ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Każda ze stron Umowy o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Sklepu w Serwisie może ją w dowolnym momencie rozwiązać. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej. Usługodawca prześle oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim na podany przez Sprzedawcę w jego Panelu adres. Sprzedawca prześle oświadczenie na adres Usługodawcy: kontakt@motoger.pl.
 1. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, w tym w szczególności prowadzenia Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:
  • w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Sprzedawca narusza Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,
  • w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez Sprzedawcy, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu,
  • w przypadku zaległości Sprzedawcy w jakichkolwiek płatnościach na rzecz Usługodawcy,
  • gdy działania lub zaniechania Sprzedawcy wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy.§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Sprzedawcy z obowiązków wynikających z realizacji Umów sprzedaży, jak również za sposób wykonania bądź też niewykonanie przez Sprzedawcę obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Sprzedawca.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do realizowania zobowiązań wobec Klientów zgodnie z warunkami zawartej Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Sprzedawcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
 6. Za treść dostępną w Panelu Sprzedawcy oraz w Sklepie wyłączną odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Sprzedawcy zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 500 (pięćset) złotych.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez niego w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Panelu lub Sklepu Sprzedawcy, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, Sprzedawca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.§8

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencjonowania na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności zdjęć, logotypów, layoutów, haseł, oznaczeń przedsiębiorcy oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w celu promocji Serwisu, jego Usług, a także Sprzedawcy, ich Paneli lub Sklepów za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
  • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci Internet w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych Usługodawcy,
  • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  • najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,
  • publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),
  • wprowadzania do obrotu,
  • tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
  • wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.
 2. Sprzedawca udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami, a w szczególności dopasowania rozmiarów materiałów przesłanych czy w jakikolwiek sposób udostępnianych przez Sprzedawcę w ramach Panelu lub Sklepu.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.
 4. Sprzedawca dodając jakiekolwiek treści w Serwisie, w tym w szczególności zdjęcia, logotypy czy opisy oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści oraz jest uprawniony do posługiwania się nimi, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Sprzedawcę.§9

POUFNOŚĆ

Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności w związku zawartą Umowy, także po jej zakończeniu. Z obowiązku tego zwalnia Sprzedawcę jedynie pisemna zgoda Usługodawcy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez Usługodawcę lub podmioty przez niego upoważnione.§10

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, w tym co do nieprawidłowego obliczenia kwoty Abonamentu.
 2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie dwóch tygodni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji, a w przypadku rozliczeń nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności bądź wystawienia faktury VAT.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@motoger.pl.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu reklamacji na skrzynkę e-mailową Usługodawcy.
 5. W przypadku reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest wskazać:
  • imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby;
  • przedmiot reklamacji, zaś w przypadku reklamacji dotyczącej Abonamentu, Usługodawca zobowiązany jest wymienić kwestionowaną kwotę;
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia w prawidłowej postaci.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Usługodawca zwróci się do Sprzedawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Usługodawcę, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Sprzedawcy, podany w reklamacji lub w Panelu Sprzedawcy w Serwisie.§11

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 30 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@motoger.pl.
 6. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 5 powyżej uznaje się, że Sprzedawca zaakceptował nowy Regulamin w całości.
 7. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem przez Sprzedawcę Umowy o świadczenie Usług Serwisu (w tym Usługi prowadzenia Sklepu).Załącznik 1 - Klauzula dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcow

Załącznik 2 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Załącznik 3 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usługCopyright © 2024. MOTOGER.pl