REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MOTOGER.PL

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.motoger.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez Przemysława Bazanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Studio Kreacja Przemysław Bazanowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem Grottgera 15/11, 63 – 100 Śrem, NIP 7851746559, REGON 301587920, zwanego dalej „Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  • poprzez pocztę elektroniczną kierowaną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@motoger.pl,
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.motoger.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Serwis www.motoger.pl umożliwia Użytkownikom nawiązywanie kontaktu ze Sprzedawcami prowadzącymi Sklepy w Serwisie w celu nabycia Produktów, w tym w szczególności oferowanych części samochodowych.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Użytkownicy dokonujący zakupu w Sklepach prezentowanych w Serwisie zawierają Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami.
 9. Zasady świadczenia Usług dla Sprzedawców regulują odrębne regulaminy lub umowy.§2

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.motoger.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności zakładać i prowadzić Sklepy, składać Zapytania, dokonywać Zamówienia Produktów w Sklepach prezentowanych w Serwisie oraz korzystać z innych Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Sprzedawca - Użytkownik, będący Przedsiębiorcą prezentujący i oferujący Produkty do Sprzedaży w Sklepie Użytkownika w ramach platformy Serwisu;

Sklep/Sklep Sprzedawcy – przydzielona danemu Sprzedawcy część Serwisu, w ramach której prezentuje on oferowane przez niego do sprzedaży Produkty, zgodne ze specyfiką Serwisu;

Klient - Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie lub Sklepach Użytkowników;

Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi nie będącemu Sprzedawcą, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Produkt – towar prezentowany i oferowany do sprzedaży przez Sprzedawców za pośrednictwem Serwisu którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych Produktów;

Zapytanie/Zapytanie o część/Zapytanie o produkt – Usługa oferowana przez Usługodawcę pozwalająca na przekazywanie Sprzedawcom wiadomości Klientów dotyczących poszukiwanych przez nich Produktów;

Formularz Zamówienia - określona co do formy przez Usługodawcę, podstrona Serwisu, podlegająca wypełnieniu wskazanych jako obowiązkowe pól oraz pozwalająca na wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie Sprzedawcy;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży. Usługodawca nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.§3

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, tym Sklepów prowadzonych w Serwisie, dokonywania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • dostęp do telefonu (w przypadku korzystania z kodów sms oraz Zapytań telefonicznych)
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.§4

USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatnie, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  • założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zapytania o część,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Produkty prezentowane przez Sprzedawcę,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego kontakt ze Sprzedawcą,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  • świadczenie usługi Newsletter.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji prezentowanych w Serwisie, w tym informacji o Sklepach Użytkowników i oferowanych przez Sprzedawców Produktach, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Niektóre z Usług są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie. W przypadku Klientów posiadających Konto.
 6. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 7. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja Konta inicjowana jest poprzez:
 8. wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie;
 9. złożenie Zapytania o część poprzez Formularz Zapytania dostępny w Serwisie;
 10. złożenie telefonicznego Zapytania o część poprzez Infolinię dostępną dla Użytkowników Serwisu.
 11. Aby skutecznie dokonać Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail bądź numer telefonu, na który zostanie przesłany link aktywacyjny bądź sms-owy kod aktywacyjny.
 12. Rejestracja następuje po potwierdzeniu przez Użytkownika chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail bądź poprzez wprowadzenie w odpowiednim formularzu w Serwisie otrzymanego kodu aktywacyjnego.
 13. Warunki tworzenia Kont dla Sprzedawców - zakładania Sklepów w ramach Serwisu reguluje odrębny regulamin.
 14. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń konto”.
 15. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownik nie powinien korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 16. Usługodawca umożliwia Użytkownikom przesłanie Zapytania o części. Szczegółowe zasady Usługi Zapytania określa rozdział V niniejszego Regulaminu.
 17. Użytkownik może również skontaktować się ze Sprzedawcami prowadzącymi Sklepy w Serwisie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 18. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego w Serwisie pod adresem: https://motoger.pl/kontakt. Wiadomości wysyłane do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie powinny dotyczyć spraw technicznych i organizacyjnych. Formularz ten nie służy do składania Zapytań o części.
 19. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza, umożliwiającego wysłanie wiadomości do Usługodawcy jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 20. Usługodawca informuje, że Użytkownikom będącym Konsumentami, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług, w ciągu 14 dni, od zawarcia Umowy świadczenia Usługi, chyba że Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
 21. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 22. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.§5

INFOLINIA

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom składanie Zapytań poprzez Infolinię dostępną pod numerem: 703 703 033.
 2. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 i w soboty w godz. 8:00-12:00. Koszt za minutę połączenia z Infolinią wynosi 4,92 PLN brutto.§6

ZAPYTANIA O CZĘŚĆ

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto Usługę składania Zapytań o części.
 2. Zapytanie może być złożone za pośrednictwem:
 1. Formularza Zapytania dostępnego w Serwisie;
 2. płatnej Infolinii, dostępnej pod numerem 703 500 202.
 1. W przypadku Użytkownika niezarejestrowanego w Serwisie Zapytanie o część inicjuje proces Rejestracji Konta, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
 2. Użytkownik składając Zapytanie podaje obowiązkowe elementy zapytania - w szczególności nazwę poszukiwanej części, a także markę, model oraz wersję pojazdu, z którego ma pochodzić poszukiwana część. Podanie przez Użytkownika innych parametrów i informacji nie jest obowiązkowe.
 3. Zapytanie, które zostało skutecznie złożone, jest przekazywane do Sprzedawców prowadzących Sklepy w ramach Serwisu. Złożenie Zapytania w Serwisie nie gwarantuje otrzymania ofert oraz odpowiedzi na Zapytanie od Sprzedawców.
 4. W ramach Konta Użytkownik może zarządzać swoimi Zapytaniami, edytować je, przeglądać otrzymane od Sprzedawców oferty oraz anulować wysyłane Zapytania.
 5. Zapytanie udostępniane jest Sprzedawcom przez okres 72 godzin, po czym przenoszone jest do archiwum.
 6. Usunięcie Zapytania przez Użytkownika może zostać dokonane w dowolnym momencie i skutkuje utratą otrzymanych ofert, korespondencji ze Sprzedawcami oraz innych danych związanych z Zapytaniem. Zapytania nieusunięte przez Użytkowników usuwane są automatycznie po 3 miesiącach od ich dodania.
 7. Usługodawca może usunąć Zapytania niezgodnego z zasadami składania Zapytań opisanymi w niniejszym Regulaminie, a także Zapytań niezgodnych z tematyką Serwisu bądź zawierających treści bezprawne.
 8. Sprzedawca otrzymawszy Zapytanie Użytkownika ma możliwość udzielenia na nie odpowiedzi. Sprzedawca może wystosować do Użytkownika pytanie z prośbą o doprecyzowanie Zapytania bądź przesłać Użytkownikowi ofertę dotyczącą poszukiwanej przez niego części.
 9. Użytkownik po zapoznaniu się z zaprezentowanymi przez Sprzedawców ofertami ma możliwość  złożenia Zamówienia bądź skontaktowania się ze Sprzedawcami w celu ustalenia warunków transakcji, a tym negocjacji ceny.§7

ZAKUP PRODUKTÓW

 1. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia na Produkty oferowane w Serwisie przez Sprzedawców.
 2. Użytkownik składa Zamówienie akceptując ofertę przedstawioną mu przez Sprzedawcę bądź korzystając z formularz Zamówienia dostępnego na stronie internetowej (opcja „Dodaj do koszyka”).
 3. Usługodawca udostępnia infrastrukturę Serwisu, umożliwiając Użytkownikom składanie Zamówień w Sklepach prowadzonych przez Sprzedawców oraz zawierania między Sprzedawcami, a Klientami Umów sprzedaży, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży, stanowiących Załącznik do niniejszego Regulaminu oraz uzgodnionych indywidualnie przez strony Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu.
 4. Usługodawca nie jest stroną Umowy sprzedaży, udostępnia wyłącznie infrastrukturę Serwisu w celu wymiany między stronami wzajemnych informacji i oświadczeń woli. Klient zawierający Umowę Sprzedaży wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę sprzedaży) ze Sprzedawcą.§8

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Serwisu,
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • wykonywania zgodnie z prawem zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży oraz Umów w zakresie świadczenia Usług Serwisu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie, formularzu kontaktowym lub w treści Zapytań dodawanych w Serwisie.
 5. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, Sprzedawców czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.§9

REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje w zakresie zakupionych u Sprzedawców Produktów kierowane są do Sprzedawców, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży.
 3. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie na adres: Studio Kreacja Przemysław Bazanowski, Plac 20 Października 4, 63-100 Śrem bądź na adres poczty elektronicznej kontakt@motoger.pl.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 6. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.§10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Sprzedawcy z obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji oraz sposobu ich wykonania, bądź też niewykonania przez Sprzedawcę tych obowiązków odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ci Sprzedawcy.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Załączniki stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu.
 5. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Użytkownicy niebędący Sprzedawcami zostaną poinformowani poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto mogą dodatkowo zostać poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie gdy  Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@motoger.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.
 8. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 9. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 8 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

ZAŁĄCZNIK - WARUNKI SPRZEDAŻY W SERWISIE WWW.MOTOGER.PL


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do zawieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego Umów sprzedaży między Użytkownikami dokonującymi zakupu, a Sprzedawcami prezentującymi za pośrednictwem infrastruktury Serwisu swoje Produkty.
 2. W zakresie nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, zastosowanie mają regulacje Regulaminu Serwisu internetowego, w tym w szczególności pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w regulaminie Serwisu.§1

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Produktach prezentowane przez Sprzedawców na stronach internetowych prowadzonych przez nich Sklepów, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie Konta oraz zalogowania się do Konta przez Klienta w Serwisie.
 3. Zamówienie Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży prezentowanych w Sklepie Produktów Sprzedawcy. Zamówienie jest składane drogą elektroniczną. W momencie otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty, pomiędzy stronami zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 4. Wzajemne oświadczenia stron, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, mogą być przekazywane z wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w Serwisie.
 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim i o treści zgodnej z niniejszymi Warunkami sprzedaży.
 6. Klient składając Zamówienie wybiera termin i sposób dostawy spośród dostępnych w Sklepie danego Sprzedawcy.
 7. Terminy realizacji każdego Zamówienia zostaną podane każdorazowo w opisie Produktu bądź w Sklepie Sprzedawcy.§1

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może złożyć skierować oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1 bezpośrednio do Sprzedawcy Produktu lub do Usługodawcy, który przekazuje je Sprzedawcy.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszych Warunków sprzedaży.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest m.in. wyłączone w przypadku:
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. Pełna lista umów, co do których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawarta jest w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt Klient odsyła do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.§1

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje Klient kieruje bezpośrednio do Sprzedawcy.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca lub Usługodawca działający w imieniu Sprzedawcy wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Załącznik 1 - Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 2 - Formularz reklamacjiCopyright © 2024. MOTOGER.pl